(Share) Code đếm ngày yêu cho blog
Yakito 09.01.2022, 14:32 (Đã sửa tháng 01, 2022) 10
Diễn Đàn Code & Lập Trình
Nhanh, gọn và lẹ... Paste vào chỗ cần hiện (nhớ điều chỉnh sao cho hợp với CSS của blog)

Demo ảnh:


Code:
  <div  style="font-size:15px; text-align: center; color:#888;">
<div style="margin-top: 10px;">
<!-- Ảnh bên trái -->
<img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/yakitovn/ani/img/aecc2ee43addd5c025d4f5d7e29d411b.jpg" alt="love"
style="width: 60px; border-radius: 50%;">
<!-- Ảnh ở giữa -->
<img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/aill66/cdn/love.gif" alt="love"
style="width: 60px; border-radius: 50%;">
<!-- Ảnh bên phải -->
<img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/yakitovn/ani/img/be1fa7714a5720dcb3f79154f312ca0e.jpg" alt="love"
style="width: 60px; border-radius: 50%;">
</div>
<p id="loveSitetime"></p>
<script language=javascript>
function loveSitetime() {
window.setTimeout("loveSitetime()", 1000);
var seconds = 1000
var minutes = seconds * 60
var hours = minutes * 60
var days = hours * 24
var years = days * 365
var today = new Date()
var todayYear = today.getFullYear()
var todayMonth = today.getMonth() + 1
var todayDate = today.getDate()
var todayHour = today.getHours()
var todayMinute = today.getMinutes()
var todaySecond = today.getSeconds()
// Thời gian
var t1 = Date.UTC(2021, 01, 01, 00, 00, 00) //năm,tháng,ngày,giờ,phút,giây
var t2 = Date.UTC(todayYear, todayMonth, todayDate, todayHour, todayMinute, todaySecond)
var diff = t2 - t1
var diffYears = Math.floor(diff / years)
var diffDays = Math.floor((diff / days) - diffYears * 365)
var diffHours = Math.floor((diff - (diffYears * 365 + diffDays) * days) / hours)
var diffMinutes = Math.floor((diff - (diffYears * 365 + diffDays) * days - diffHours * hours) / minutes)
var diffSeconds = Math.floor((diff - (diffYears * 365 + diffDays) * days - diffHours * hours -
diffMinutes * minutes) / seconds)
document.getElementById("loveSitetime").innerHTML = "Yêu nhau được: </br>" + diffYears + " năm " + diffDays + " ngày " +
diffHours + " giờ " + diffMinutes + " phút " + diffSeconds + " giây </br>"
}
loveSitetime()
</script>
</div>
5
Bình Luận
Loading...
Loading...
Trực Tuyến (1)