Slideshow ảnh, bài viết,... javascript
Đại Ca 15/01, 08:53 (Đã sửa 8 tháng trước) 6
Diễn Đàn Code & Lập Trình
Code này cũng không gì khó ha, lụm trên w3school

Đặt code này ở chỗ hiển thị slide:
<carousel>

<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>

<link rel="stylesheet" href="//shinz.viwap.com/css/slide.css?v={{now|date('U')}}">

<div class="container">
<div id="myCarousel" class="carousel slide" data-ride="carousel">

<ol class="carousel-indicators">
<li data-target="#myCarousel" data-slide-to="0" class="active"></li>
<li data-target="#myCarousel" data-slide-to="1"></li>
<li data-target="#myCarousel" data-slide-to="2"></li>
<li data-target="#myCarousel" data-slide-to="3"></li>
</ol>


<div class="carousel-inner">

<div class="item active">
<img src="https://api.ixiaowai.cn/api/api.php" style="width:100%;">
</div>

<div class="item">
<img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20171123/15/nanodes-teikoku/15/58/j/o0800046614076460914.jpg?caw=800" style="width:100%;">
</div>

<div class="item">
<img src="https://w.wallha.com/ws/10/lqf0yINu.jpg" style="width:100%;">
</div>

<div class="item">
<img src="https://img.monaffy.jp/img/picture_place/original/20446.jpg" style="width:100%;">
</div>

</div>


<a class="left carousel-control" href="#myCarousel" data-slide="prev">
<i class="fa fa-angle-left"></i>
</a>

<a class="right carousel-control" href="#myCarousel" data-slide="next">
<i class="fa fa-angle-right"></i>
</a>


</div>
</div>

</carousel>


Vậy là xong rồi :))))

Demo: Trang chủ
2
Bình Luận
Loading...
Loading...
Trực Tuyến (1)